Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności EMTEL Śliwa sp. k.

EMTEL Śliwa sp. k. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności oraz poszanowania Państwa danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób i w jakim celu z nich korzystamy, a także jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Celem niniejszej „Polityki prywatności” jest pełen opis procesu zbierania i przetwarzania Państwa danych, jak również udzielenie informacji o przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), niniejszym informujemy, iż:

Administratorem danych jest EMTEL Śliwa sp. k. z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze.

Dane zbierane są automatycznie, gdy wchodzą Państwo na stronę i zbierane są w celach zapewnienia bezpieczeństwa oraz celach statystycznych.

Wchodząc na stronę internetową naszej firmy pojawia się informacja cookies oraz pytanie o zgodę na ich używanie. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet, itp.). Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.

Wyłączając cookies, należy mieć na względzie, że strona może nie działać poprawnie. Polityka cookies znajduje się pod linkiem: http://www.emtel.pl/polityka-prywatnosci/

Dane te nie służą profilowaniu.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”. Dane te niezbędne są do zapewnienia przez EMTEL Śliwa sp. k. świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Państwa dane zbierane automatycznie przechowywane będą przez okres 14 miesięcy, a w przypadku plików cookies przez godzinę lub do zamknięcia okna przeglądarki.

Przysługuje Państwu prawo:

 1. do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
 2. dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. do sprostowania/uzupełnienia danych,
 4. do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. do przenoszenia danych,
 7. do sprzeciwu,
 8. do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres email: medical@emtel.pl

EMTEL Śliwa sp. k. ponadto stosuje narzędzie Google Analytics do analizowania ruchu na stronie internetowej.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Google Analytics używa adresów IP, by ustalać położenie geograficzne użytkowników oraz chronić działanie usługi i zapewniać bezpieczeństwo.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki prywatności”.


Ochrona danych osobowych w EMTEL Śliwa sp. k.

EMTEL Śliwa sp. k. przywiązuje wielką wagę do ochrony danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż powinny być one właściwie chronione, zaś Ty powinieneś mieć prawo do rzetelnej i pełnej informacji na temat tego, w jaki sposób są przetwarzane. Tylko pełna informacja zagwarantuje Ci możliwość skorzystania z przysługujących Ci praw. Zawsze celem nadrzędnym jest ochrona praw i wolności jednostki.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk ochrony danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO) opiera przetwarzanie danych osobowych na następujących zasadach:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość – należy podać podstawę prawną przetwarzania, przetwarzać w sposób staranny i akceptowalny dla jednostki, biorąc pod uwagę także cele biznesowe Administratora, wreszcie, w sposób jasny dla podmiotu danych;
 • ograniczenie celu – należy wskazać cel przetwarzania;
 • minimalizację zakresu danych – zbieramy tylko tyle danych, ile to konieczne;
 • ograniczenie przechowywania – nie przetwarzamy dłużej niż wynika to z przepisów prawa, bądź celów przetwarzania;
 • integralność i poufność – dane nie mogą być modyfikowane ani niszczone, jak również powinny być właściwie zabezpieczone;
 • rozliczalność przetwarzania danych osobowych – Administrator powinien wykazać przestrzeganie przepisów RODO.
  Administratorem danych jest EMTEL Śliwa sp. k., ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

W sprawach związanych z przetwarzaniem możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: medical@emtel.pl

Dane osobowe gromadzone przez EMTEL Śliwa sp. k. przetwarzane są w celu realizacji umów z kontrahentami, procesów zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia, procesów administracyjnych oraz BHP.

Dane przetwarzane są na podstawie:

– zgody osoby, której dane dotyczą;
– umowy;
– realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
– prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest właściwa realizacja umów, jak również zabezpieczenie ewentualnych przyszłych roszczeń.

Odbiorcami danych będą dostawcy usług IT, kontrahenci, podmioty świadczące usługi BHP, podmioty świadczące usługi ochrony mienia, jak również podmioty oferujące usługi prawne.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z poszczególnych ustaw, a jeśli nie jest to doprecyzowane, przez okres, który Administrator uzna za uzasadniony i rozsądny, wziąwszy pod uwagę cel przetwarzania.

Jeśli nie jest to wyłączone przez przepisy szczegółowe, przysługują Ci następujące prawa:

– prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych;
– prawo do żądania ich sprostowania;
– prawo do żądania ich usunięcia;
– prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
– oraz prawo do przeniesienia danych.

Źródłem pochodzenia danych może być zarówno umowa zawarta bezpośrednio przez Ciebie z EMTEL Śliwa sp. k., jak również pośrednio umowa zawarta przez Twojego pracodawcę (w przypadku podwykonawcy). Źródłem danych mogą być także inni administratorzy, którzy powierzyli nam dane do przetwarzania. Czasami źródłem danych będą rejestry publicznie dostępne, np. KRS (w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).
Dane mogą być więc zbierane bezpośrednio lub pośrednio.

Twoje dane nie będą służyły profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo cofnąć ją w dowolnym czasie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

W sytuacji, gdy podanie danych nie zależy od Twojej zgody, ich przetwarzanie wynika z zapisów zawartej umowy lub przepisu prawa. Wówczas ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością realizacji umowy.

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

To jest strona producenta wyrobów medycznych

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów w branży medycznej włączając w to lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych etc., a także dla profesjonalnych podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś osobą kwalifikującą się do opisanych powyżej grup?

Tak

Jeżeli nie spełniasz warunków, skontaktuj się z nami:
Tel.: 32 271 90 13, e-mail: medical@emtel.pl